Bemutatkozás

Alsó tagozat
 


Az 1-4. osztály a 2005/2006-os tanév óta működik iskolaotthonos rendszerben. A gyermekek délelőtti és délutáni foglalkozások keretében sajátítják el a tananyagot és készülnek fel a másnapi tanórákra. A 2013/2014. tanévtől az új NAT szerint egész napos iskolaként működik az 1. osztály. Az egyéb foglalkozások lehetőséget adnak a tanultak begyakorlására.
A pedagógiai munkában kiemelt szerepet kap:

egyéni bánásmód
egyéni foglalkozás, sokoldalú fejlesztés
differenciálás
a tehetséggondozás
képességfejlesztő foglalkozások
a keresztény értékek
a magyar hagyományok megismerése.


A 201/2011.-s tanévben az 1. osztálytól bevezetésre került a szógyök alapú anyanyelvtanítás.
”Nyelvünk eltér a környező európai nyelvektől, alapvetően más tulajdonságai vannak. Ebből adódóan használata is különbözik. Ha a nyelv maga és használata is más, akkor tanítása is el kell térjen a környező nyelvek oktatásától. Emiatt tehát nem elégséges a magyar nyelv tanítása során csupán csak átvenni a módszereket, elveket, az indoeurópai nyelvek tanítási módszertanából, hanem ki kell dolgoznunk saját tanítási alapelveinket, módszereinket, amelyek a magyar nyelv egyedi sajátosságaira épülnek.”(Molnár Zsolt-Czeglédi Cecília)

A mindennapok részét képezik a kézműves tevékenységek, a természetes anyagokkal való munkálkodások.

Lehetőség van hangszeres zenetanulásra furulya, szintetizátor, gitár szakon.
Heti két alkalommal néptánc oktatáson vesznek részt a tanulók.
A nyelvtanulásra a játékos angol órákon van lehetőség.
Rendszeresen tartunk könyvtári foglalkozásokat.
Lehetőség van az alsós énekkarban való részvételre.
Sportolási lehetőségek az iskolában, heti két alkalommal van diáksport, részt veszünk a Bozsik fociban, szivacs kézilabda foglalkozásokat tartunk, úszótanfolyamot szervezünk.
Tanulóink részt vesznek különböző tanulmányi és ügyességi versenyeken.


A tanórai oktatás mellett kirándulások, nyári táborok, színház, bábszínház, múzeumlátogatások színesítik az iskola életét.
Minden tevékenységünket átszövi a környezettudatosság. Már a kicsiket rászoktatjuk a szelektív hulladékgyűjtésre, az energiával való takarékoskodásra, környezetünkkel szembeni igényességre.Felső tagozat

 

„Az iskola az egyes gyermekeket állítja a nevelés középpontjába. A pedagógusok személyes kapcsolataikkal, egyéni bánásmóddal teremtik meg a feltételeket az egyén fejlődéséhez." - áll pedagógiai programunkban.

A kis létszámú osztályközösségekben valódi műhelymunkára nyílik lehetőség. A tanórai oktatás mellett szakköri foglalkozások, kirándulások, nyári táborok, sport és egyéb szabad idős tevékenységek színesítik az iskolai életet. Munkánkat átszövik a közös ünnepek -karácsonyi, húsvéti lelki készület, pünkösdváró-, nagy hangsúlyt kap a magyar hagyományok megismerése.

A tanítást elkötelezett, szakmailag magasan képzett pedagógusok végzik, akik az intézmény egyéb tevékenységeiben is aktívan részt vállalnak. Szabadidős- és sportprogramokat, kirándulásokat, színház, hangverseny – és múzeumlátogatásokat, táborozásokat szerveznek.

Kiemelt feladatnak tekintjük a személyiség sokoldalú fejlesztését. A közismereti tárgyak mellett emberismeretet, néprajzot, környezettant is oktatunk. 2002-ben az iskola indította el a „Közös jövőnk” megyei környezetvédelmi versenyt. A környezettudatos tevékenység elismeréseként (2005-2008), majd (2008-2011) elnyertük az Öko - iskola címet. A cím elnyerésére (2011-2014) ismét pályázatot adtunk be. Majd 2012-ben elnyrtük az Örökös Ökoiskola címet.

A művészeti nevelés is fontos része oktatásunknak. Néptáncot alsó és felső tagozaton 6. osztályig tanítunk. Lehetőség van hangszeres zeneoktatásra furulya, zongora, szintetizátor és gitár szakon. Igyekszünk tanulóinkat minél többféle sportolási lehetőséggel megismertetni (úszás, lovaglás). Nagy segítséget jelente ebben egy saját sportcsarnok

Tanulóink nagy részben más településről járnak hozzánk, felsős diákjainknak a másnapi felkészülésre napközis foglalkozásokon van lehetősége.

A diákok iskolába szállítását és a szabadidőben szervezett programokra az utazást, az alapítvány tulajdonában lévő kisbusz és bérelt autóbusz segítik.

A diákok tudásszerzését jól felszerelt könyvtár és informatika terem segíti.